Регламент

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

На першому засіданні Громадської ради 
при Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Рішення № 1/2-18 від 03.10.2018 р.

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради (далі - Громадської ради) при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Мінрегіоні.

2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради.

Планування роботи

3. Робота Громадської ради проводиться за перспективними річними планами, які затверджуються Громадською радою.

4. Питання, що не внесені до річного плану, але потребують нагального розгляду, можуть бути внесені кожним членом Громадської ради до порядку денного засідання, не пізніше як за 5 днів до дати його проведення.

5. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської ради за пропозиціями Правління, голови, заступників голови Громадської ради, секретаря (секретаріату), Комітетів, експертних груп Громадської ради, членів Громадської ради.

6. План роботи Громадської ради на рік, зміни до нього затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

7. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

  • чергові засідання Громадської ради;
  • проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону;
  • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
  • заходи в межах проведення Мінрегіоном консультацій з громадськістю;
  • забезпечення інформування Мінрегіону та громадськості про діяльність Громадської ради;
  • інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення поточного року.

9. Члени Громадської ради та робочі органи Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік за тридцять днів до закінчення відповідно поточного року.

10. Плани роботи Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення).

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради, керівника Мінрегіону або однієї третини загального складу її членів

12. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Мінрегіону дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Голова Громадської ради (особа, що виконує його обов’язки) інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та доводить до відома проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення).

13. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Голова Громадської ради призначає позачергове засідання Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про скликання позачергового засідання, поданої відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення).

14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Представники Мінрегіону беруть участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради організовує проведення письмової реєстрації учасників.

16. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради, а у випадку його відсутності, або за його дорученням один із його заступників.
На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради. Проект порядку денного формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від Правління Громадської ради, членів Громадської ради, постійних чи тимчасових робочих органів Громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення.

Якщо до запропонованого проекту рішення відсутні пропозиції (зауваження, заперечення тощо), рішення ухвалюється в цілому.

Якщо запропонованого проекту рішення надійшли пропозиції (зауваження, заперечення тощо), рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються Правлінням Громадської ради, членами Громадської ради або/та постійними, тимчасовими робочими органами Громадської ради Голові Громадської ради за п’ять днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронною поштою (чи у інший спосіб, що забезпечує швидку комунікацію) не пізніше як за два дні до початку засідання Громадської ради.

18. Засідання Громадської ради становить до трьох годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради за ініціативою не менш ніж трьох членів Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена.

Тривалість розгляду питань та виступів встановлюється на кожному засіданні Громадської ради під час затвердження порядку денного.

Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

19. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем Громадської ради (секретаріатом), якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради.

20. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол. Протокол Громадської ради підписуються головою та секретарем Громадської ради. Рішення Громадської ради, оформлене як окремий документ, підписується Головою Громадської ради. Протоколи та рішення Громадської ради оформлюються секретарем (членом секретаріату, відповідальним за ведення протоколу) протягом п’яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання та передаються на розгляд голови Громадської ради.

При необхідності проекти рішень перед їх підписанням можуть бути узгоджені з їх ініціаторами, або керівниками робочих органів, до сфери діяльності яких відноситься прийняте рішення.

Протокол та рішення Громадської ради підписуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення) не пізніше 7 робочих днів з дня проведення засідання.

Організація роботи постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради

21. На засіданні Громадської ради ухвалюється рішення про створення постійних робочих органів (Комітетів) Громадської ради, їх кількість, кількісний склад та тематичну спрямованість.

Постійні робочі органи (Комітети) функціонують на постійній основі згідно з Положенням, затвердженим Громадською радою, та завданнями в межах тематичної спрямованості. Комітети, що за напрямками діяльності відповідають напрямкам діяльності Мінрегіону, є профільними.

22. Тимчасові робочі органи Громадської ради створюються у разі необхідності, зокрема для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Рішення щодо створення тимчасових робочих органів (експертних, робочих груп, комісій, тощо) приймається на засіданнях Громадської ради чи Правлінням Громадської ради.

23. Основною формою роботи робочих органів є засідання, що проводяться у разі потреби, а в разі затвердження календарного плану роботи – відповідно до цього плану роботи.

24. До складу тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники Мінрегіону, представники інших державних органів, представники інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за їх згодою).

25. Кожен робочий орган Громадської ради очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цього робочого органу з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у здійсненні державної регуляторної політики

26. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою на підставі пропозицій, внесених Правлінням, робочими органами Громадської ради та/або членами Громадської ради.

27. На підставі відповідного рішення Громадської ради Голова Громадської ради від імені Громадської ради зобов’язаний ініціювати проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

28. Результати проведення громадської експертизи діяльності Мінрегіону, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті Громадською радою та схвалені відповідним рішенням.

29. Громадська рада, Правління Громадської ради може ініціювати та проводити в установленому порядку:

  • подачу до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;
  • розробку проектів регуляторних актів;
  • подачу зауважень та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
  • підготовку аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

30. На офіційному веб-сайті Мінрегіону в обов’язковому порядку та на власному веб-сайті Громадської ради (у разі його створення) розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради.

В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

31. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

32. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Мінрегіону здійснюється за поданням голови Громадської ради.

33. При взаємодії з Мінрегіоном, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації тощо офіційну позицію (точку зору) Громадської ради може висловлювати голова, або за його дорученням заступники голови Громадської ради чи уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії з Мінрегіоном, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації тощо мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не офіційну позицію Громадської ради.

Image

Общественный совет при Минрегионе является постоянно действующим коллегиальным выборным общественным консультативно совещательным органом, образованным для обеспечения участия граждан в формировании и реализации государственной политики по вопросам, которые относятся к компетенции Минрегиона.

Фотогалерея

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…